Facebook Instagram

OTÁZKY KANDIDATŮM SENÁTNÍCH VOLEB ČR 2016


Zajímá Vás, co si Váš kandidát do Senátu myslí o povinném očkování? Může ovlivnit jeho názor Vaši preferenci a volbu? Oslovili jsme všech 233 kandidátů do Senátu PČR a položili jim 6 důležitých otázek. Odpovědělo 38% z nich.

Kandidátům jsme zaslali dotazník prostřednictvím e-mailu a dalších kontaktů, které bylo možné veřejně vyhledat na internetu (Facebook, kontaktní formulář, kanceláře politických stran). Text našeho oslovení kandidátů je k dispozici zde.

Celkem dotazník vyplnilo 78 kandidátů a dalších 11 nám poslalo své vyjádření e-mailem. Všechny odpovědi i vyjádření Vám zde přinášíme v plném znění rozdělené dle volebních obvodů (viz níže).

Podrobnější komentář naleznete v našem článku pro server Vitalia.cz.

Médiím byla zaslána tisková zpráva upozorňující na dostupnost těchto informací.


OTÁZKY

Kandidátům byly položeny následující otázky a nabídnuty rámcové odpovědi, avšak s možností se k jednotlivým otázkám či k tématu jako takovému v závěru vyjádřit.

1) Domníváte se, že rozsah povinného očkování v ČR (povinné očkování proti 9 nemocem - tetanu, záškrtu, černému kašli, obrně, hemofilu, žloutence typu B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám) je optimální a nepotřebuje odbornou revizi s ohledem na výrazně odlišný stav v jiných evropských zemích?


 • Ano, nevnímám v současném rozsahu povinného očkování v ČR žádný problém.
 • Ne, domnívám se, že současný rozsah povinného očkování je sporný a měl by projít odbornou revizí, a to transparentně a za širší účasti veřejnosti.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.


2) Ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, na Slovensku i v Polsku (u všech našich sousedů i v mnoha dalších státech Evropy) mají neočkované a nedoočkované děti přístup do všech kolektivů včetně mateřských škol a dětských skupin. Domníváte se, že právě v ČR existují důvody, proč je nezbytné, aby tyto děti do dětských kolektivů nesměly být přijímány?


 • Ano, podle mne v ČR existují objektivní či národně specifické důvody, proč je takové opatření právě u nás nezbytně nutné.
 • Ne, podle mne v ČR neexistují žádné objektivní či národně specifické důvody, proč by takové opatření mělo být nezbytně nutné právě u nás.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.


3) V roce 2017 začne platit poslední rok povinné předškolní docházky, který budou moci všechny děti absolvovat v mateřských školách. Domníváte se, že pokud v jedné mateřské škole budou v posledním ročníku očkované i neočkované děti, je stále nezbytné, aby ve dvou nižších ročnících byly pouze děti očkované? (V mnoha mateřských školách jsou navíc třídy smíšené a předškoláci navštěvují stejnou třídu spolu s dětmi mladšími.)


 • Ano, podle mne je to stále nezbytně nutné pro ochranu veřejného zdraví.
 • Ne, nespatřuji v takové organizaci a složení dětí v mateřských školách opatření, které je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.


4) Českým nekompletně očkovaným školákům je zakázáno účastnit se škol v přírodě či lyžařských výcviků, ačkoli spolu děti denně tráví celé vyučování ve společném kolektivu třídy. Zotavovací akce, které se účastní více než 30 dětí a trvá více než 5 dní, se tyto děti podle platné legislativy ČR účastnit nemohou, ale kratší akce s nižším počtem dětí se účastnit mohou. Pokud je však pobyt nazván „škola v přírodě“, dítě nesplňující povinná očkování se ho nemůže zúčastnit v žádném případě. Domníváte se, že právě v ČR existují důvody, proč je nezbytné, aby se tyto děti těchto akcí účastnit nemohly?


 • Ano, podle mne v ČR existují objektivní či národně specifické důvody, proč je takové opatření právě u nás nezbytně nutné.
 • Ne, podle mne v ČR neexistují žádné objektivní či národně specifické důvody, proč by takové opatření mělo být nezbytně nutné právě u nás.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.


5) Domníváte se, že je důležité zachovat užitečná a přínosná očkování jako povinná a vynucovat je, nebo jste pro výhradně dobrovolné očkování a informování, vysvětlování a přesvědčování rodičů nenásilnou cestou zejména jejich lékaři a nástroji informační politiky? Zejména v případě nežádoucích reakcí na očkování může docházet k tomu, že je rodič i lékař stanovenou povinností tlačen do dalšího očkování i přes potenciální vážná zdravotní rizika.


 • Považuji za důležité zachovat užitečná a přínosná očkování jako povinná ze zákona a vynucovat je.
 • Domnívám se, že pokud je očkování skutečně užitečné a přínosné, poté lze dostatečnou proočkovanost zajistit vstřícnou a nenásilnou formou informování a přesvědčování rodičů a taková očkování by proto měla být dobrovolná. Rodič by měl mít právo očkování odmítnout, pokud má podezření, že by se u jeho dítěte mohly následkem očkování objevit zdravotní potíže.
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.


6) Česká vakcinologická společnost (ČVS) a její představitelé jsou jedním z klíčových vnitrostátních názorových lídrů na otázky očkování a vakcinace. Jsou také členy Národní imunizační komise – poradního orgánu MZ ČR. Předseda ČVS – prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D, byl nedávno ministrem zdravotnictví odvolán z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové pro střet zájmů a nejasné vysoké příjmy od farmaceutických výrobců vyplácené mu přes spolky a společnosti, které měl založené se svou mladou dcerou a s dalším vakcinologem prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D. Tento odvolaný odborník stále zůstává předsedou ČVS a jejím názorovým lídrem v otázkách očkování. Představuje pro Vás ČVS ještě stále důvěryhodný odborný subjekt v otázkách očkování a vakcinace, nebo její veřejná stanoviska a doporučení byste vnímal(-a) již s rezervou a s opatrností?


 • Mám plnou důvěru v lékaře a vakcinology z ČVS a v jejich odborná stanoviska doporučení.
 • Zpochybnění nezávislosti a nestrannosti předsedy významné odborné společnosti do té míry, že musel být odvolán z veřejné funkce ministrem zdravotnictví, mne naplňuje pochybnostmi a ke stanoviskům a doporučením ČVS bych byl(-a) zvýšeně opatrný(-á).
 • Nevím, nemám na tuto otázku přesnější názor.

 

   Menu


SEZNAM VOLEBNÍCH OBVODŮ

Volební obvod 1 - Karlovy Vary

Volební obvod 4 - Most

Volební obvod 7 - Plzeň-město

Volební obvod 10 - Český Krumlov

Volební obvod 13 - Tábor

Volební obvod 16 - Beroun

Volební obvod 19 - Praha 11

Volební obvod 22 - Praha 10

Volební obvod 25 - Praha 6

Volební obvod 28 - Mělník

Volební obvod 31 - Ústí nad Labem

Volební obvod 34 - Liberec

Volební obvod 37 - Jičín

Volební obvod 40 - Kutná Hora

Volební obvod 43 - Pardubice

Volební obvod 46 - Ústí nad Orlicí

Volební obvod 49 - Blansko

Volební obvod 52 - Jihlava

Volební obvod 55 - Brno město

Volební obvod 58 - Brno město

Volební obvod 61 - Olomouc

Volební obvod 64 - Bruntál

Volební obvod 67 - Nový Jičín

Volební obvod 70 - Ostrava město

Volební obvod 73 - Frýdek-Místek

Volební obvod 76 - Kroměříž

Volební obvod 79 - Hodonín

 

   Menu


ODPOVĚDI JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTŮ

 

Volební obvod 1 - Karlovy Vary

 

Na dotazník neodpověděli: Věra Bartůňková, Josef Váňa, Jan Horník, Věra Ježková

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Pavel Čekan: Můj názor je, že by především rodiče, kteří odpovídají i za své zejména nezletilé děti měli mít tu odpovědnost a postarat se i o to, aby jejich dítě mělo odpovídající očkování a není to za každou cenu nutné vyžadovat legislativně, ostatně i dospělí pracují v kolektivech, kde hrozí přenos nemocí a přesto je nikdo nenutí do očkování, i když se objevily i takové pokusy v případě očkování proti chřipce. To, že se dítě, které je nedoočkované, či neočkované nesmí zúčastnit např. školy v přírodě, lyž. výcviku si myslím, že není správné, ostatně všichni musí donést lékařské potvrzení a pokud lékař dítěte je rozumný umí i poznat příznaky různých nemocí, tak by měl dát doporučení, či nedoporučení dle toho a ne, zda je či není dítě očkované. Nicméně jsem medicínský laik a všechny tyto otázky jsou spíše pro odbornou veřejnost, já to posuzuji z pohledu otce dítěte. Děkuji za možnost sdělit názor.

 

Jiří Kotek: Míru užívání farmaceutických výrobků pokládám za nadbytečnou a vnímám jí právě jako důsledek vlivu prodejců na lékaře, kteří je pacientům následně "vnucují". V rozsahu tohoto anketního dotazníku není prostor pro úvahu nad řešením složitého problému komerčního a etického zároveň.

 

  Seznam obvodů        Menu

 

Volební obvod 4 - Most

 

Na dotazník neodpověděl žádný kandidát z tohoto obvodu: Alena Dernerová, Jiří Maria Sieber, Libuše Hrdinová, Ota Zaremba, Jiří Šlégr, Josef Nétek, Jiří Biolek

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 7 - Plzeň-město

 

Na dotazník neodpověděli: Jiří Dort (zaslal vyjádření), Jan Rejfek, Martin Koller, Václav Chaloupek

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Marcel Hájek, lékař: Na poslední dvě odpovědi odpovídám ANO, což by mohlo vypadat jako rozpor s předešlými odpověďmi, ale není tomu tak. Já bych očkovací schéma v ČR sice doporučoval upravit dle západoevropských zvyklostí, ale ta nutná a zachovaná očkování bych pak požadoval za povinná. Nemám za to, že rizika s tím spojená jsou neúnosná, ostatně každý krok v preventivní medicíně nějaká přináší. Dítě není majetkem rodičů, podobně jako dům či auto a doporučení odborníků nejsou zbytečná. Pokud rodiče zacházejí s dítětem jako s osobou jim svěřenou, pak musí umožnit i preventivní ochranu jeho zdraví. Můj syn se narodil v Africe, kde jsem léta vykonával expertízní chirurgickou praxi - dle schématu očkování Republiky Botswana byl očkován celkem 19 vakcínami - je zcela bez problémů, dnes je mu 16 let.

Co se týče profesora Prymuly a profesora Chlíbka, které oba osobně znám, mám k nim jako k odborníkům naprostou důvěru. Pokud nějak selhali morálně, do čehož nevidím, nechť je posuzují jiné, k tomu určené instituce, ale to na jejich odbornosti nic nemění - a to i kdyby oba zavraždili své sousedy. Budou sedět v kriminále, ale odborníky na slovo vzatými zůstávají.

Dagmar Terelmešová: Pokud rodič nechce nechat dítě očkovat, je to jeho odpovědnost. Byla bych ráda za zachování stávajícího systému očkování a výrazného doporučení rodiči, aby dítě očkovat nechal. Bohužel se dnes mnoho maminek v systému očkování neorientuje. Je to i chybou reklam a různých internetových doporučení i nedostatkem osvěty. Není možné se domnívat, pokud se dnes nějaké onemocnění u nás nevyskytuje, že není možné, třeba i vzhledem k přílivu cizinců do Evropy, touto nemocí onemocnět.

Pavel Havlíček: Každá Vámi navržená a mnou vybraná odpověď, obsahuje požadavek na odbornou diskusi o očkování a co hlavně - za účasti dotčené veřejnosti, rodičů.

Dítě není a ani nesmí být majetkem státu, o kterém bude úředník rozhodovat podle momentální ranní ... odpovím raději nálady.

Úředník, jakkoli erudovaný, musí poskytovat informace rodičům a ti sami nakonec rozhodnou. To se týká zejména sporných hexavakcín.

My, dospělí, jsme byli očkováni postupně a aplikace šesti očkovacích látek najednou rozhodně tak malému organismu žádnou slast nepřinese, často tomu, dle výpovědí rodičů, bývá naopak.

Rodiče s obavami z reakcí detiček na hexavakcínu tedy nehodlají odmítat očkování a neptají se zda očkovat, ale jak očkovat.

Jiří Dort, lékař: Děkuji, že jste mě požádala o vyjádření ohledně očkování. Jde o téma živé, diskuse o něm může být užitečná, tak jako například Česká neonatologická a imunologická společnost připravila vloni společné stanovisko k očkování nedonošených dětí.  Naneštěstí však diskuse také zabíhá až do krajností, kdy na jedné straně jsou zásadní odmítači očkování, a na druhé je prosazováno očkování v co největším rozsahu, kdy lze tušit i možný tlak výrobců vakcin, jak naznačujete ve svém materiálu.  Očkování pod nátlakem, ať už jsou důvody zdravotní nebo jiné, vyvolává reakce, které očkování neprospívají. K Vašemu dotazníku mám však výhrady, jak k někde ne zcela správně formulované otázce, tak k již předem připraveným odpovědím, z nichž bych jednu musel vybrat a přijmout za svoji, ačkoli ne zcela vyhovuje.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 10 - Český Krumlov

 

Na dotazník neodpověděli: David Žák, Marie Paukejová, Tomáš Jirsa, Tomáš Novák (zaslal vyjádření), Miroslav Máče, Pavel Himl (zaslal vyjádření)

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Radim Hreha: S bezohlednou lobby výrobců a distributorů vakcín, či léků mám osobní zkušenosti. V případě svého zvolení Vás rád podpořím. Svoji kampaň si financuji sám, tudíž v případě zvolení, skutečně nebudu závislý na sponzorech.

Nicméně mám obavy, že senátoři a zejména poslanci dosavadních parlamentních stran, jakékoliv návrhy v této oblasti odmítnou.

Jindřích Florián, lékař: Jsem lékař. Všechna mně dostupná odborná pojednání dochází k závěru, že očkování je pro lidskou populaci velkým přínosem. Rizika jsou, i když velmi malá. Chápu rodiče dětí, které komplikace po očkování měly, že jejich postoj k problematice je rezervovaný. Zastávám názor, že neočkované děti jsou více ohrožené, než děti ostatní. Ovšem vylučovat je z kolektivu? Všude se mohou setkat s patogenem, proti kterému nejsou chráněny.

Jitka Zikmundová: Jsem z generace, která prošla povinným očkováním, myslím, že nás to nijak nepoškodilo, díky této aktivitě téměř zmizelo nebezpečí některých chorob, zdraví celé společnosti v tomto případě považuji za prioritu.

Pavel Himl: Současný přístup státu i části lékařské veřejnosti k očkování dětí v České republice je zbytečně autoritativní a rigidní. Výsledkem je, že ve společnosti a zejména mezi lékaří/lékařkami a rodiči dětí neprobíhá dostatečně otevřená diskuse o výhodách a nevýhodách očkování. Očkování má v mnoha případech nezpochybnitelně příznivý dopad na zdraví dětí i dospělých, avšak jeho negativní dopady, relativně méně časté, ale někdy závažné, jsou často bagatelizovány či přímo zamlčovány. To zásadně podrývá důvěru vůči lékařskému stavu a existujícím očkovacím schématům a předpisům a vynucuje si represivní postupy státu. Domnívám se, že nástroje ke zlepšení současné situace jsou dva: transparentnost a flexibilita. Stát, lékaři/ky i farmaceutické firmy musí jasně, přehledně a dostupně informovat o datech týkajících se přínosů i rizik spojených s očkováním včetně míry nejistoty dané nízkým hlášením nežádoucích účinků či neexistencí relevantních klinických studií. V rámci dostupných vědomostí o účinku očkování na lidský organismus pak musí být vypracovány varianty očkovacích kalendářů, které umožní rodičům ve spolupráci s příslušným lékařem či lékařkou zvolit optimální postup očkování tak, aby se jejich dítě mohlo zdravě rozvíjet.

Tomáš Novák: Přečetl jsem si dotazník. Nejsem ochoten jej vyplňovat. Napíši vám svůj názor na tuto problematiku. Nejsem studovaný v lékařství, nicméně se domnívám, že upustit od očkování by bylo chybou. Rozsah očkování nevidím jako problematický. Jsem pro zachování povinného očkování, nebo stanovení míry spoluzodpovědnosti v případě neočkování. To je náklady za léčbu, atd. A jasně definovat, jak stát ponese zodpovědnost za škody, vzniklé očkováním. Alergické reakce, poškození zdraví atd. Pokud jde o neproočkované děti, je třeba zvážit jak jak velkým rizikem jsou, jsou-li všechny děti proočkovány. Musí se tedy jasně říci, jak velké je riziko, a co je únosné riziko. A jestli rodiče očkovaných dětí jsou ochotny nést toto riziko. Svými otázkami se snažíte ukázat na nesmyslnost očkování v souvislosti s dětským kolektivem. Ale podívejme se na to z druhé strany. pokud děti které nejsou očkovány, by byly úplně vyloučeny z dětského kolektivu, ztratí sociální vazby a přístup ke vzdělání. Poukazujete na klientelismus, který je prorostlý celou společností, nejen v otázkách očkování. Samozřejmě že důvěryhodnost s úplatkem upadá. Je na vás, voličích komu dáte hlas aby se to změnilo. Jestli někomu kdo vám, sobě to zjednoduší, zda se necháte uplatit kobližkem, guláškem. Nebo se svezete na vlně nostalgie po starých časech, či na vlně nenávisti.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 13 - Tábor

 

Na dotazník neodpověděli: Jindřich Bláha (zaslal vyjádření), Jan Mládek, Jiří Fišer, Martin Konvička, Ladislav Šedivý, Pavel Klíma

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Petr Král: O otázky očkování jsem se dosud aktivně nezajímal. Uznávám demokratické minimum a nevyjadřuji se proto k otázkám se kterými jsem se důkladně neseznámil. Pokud tato oblast bude předmětem zájmu Senátu, jistě bude doprovázena odbornými studiemi.

Jindřich Bláha: obdržel jsem Váš e-mail s žádostí o vyplnění dotazníku, který se týká povinného očkování v ČR. Podrobně jsem si prostudoval kladené otázky s komentářem a také internetové stránky www.poockovani.cz. Myslím si, že o povinném bezplatném očkování by měli rozhodnout nezávislí odborníci i s ohledem na doporučení odborníků z okolních evropských států. Z tohoto důvodu bych se nebránil revizi stávajícího systému povinného bezplatného očkování.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 16 - Beroun

 

Na dotazník neodpověděli: Jan Holásek, Bohumil Stibal, Jiří Peřina, Miroslav Matyáš

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Petr Hampl: Můj názor je, že vláda má právo přinutit lidi, aby očkovali své děti. Ovšem pouze v případě, kdy a) dostatečný počet recenzovaných studií potvrdí, že takové očkování je nezbytné, b) dostatečný počet recenzovaných studií potvrdí, že takové očkování nemá vedlejší účinky. c) neexistují recenzované studie tvrdící opak. Názory "vládních expertů" ani stanovisko vakcionologické společnosti nemůže být pokládáno za dostatečný základ pro omezení občanských svobod.

Jiří Oberfalzer: V Senátu jsem podporoval změny v návrhu zákona a také jsem podpořil novelu senátorky Miluše Horské. České očkovací předpisy jsou totalitní, další doklad toho, jak nás současná sociálně-oligarchická vláda tlačí zpět ke komunismu.

Tomáš Trč, lékař: Jsem pro větší svobodu v rozhodování, jak vyplývá z již výše uvedeného, což však přináší s sebou i větší zodpovědnost a nutnost nást následky svého rozhodnutí. Toto v dotazníku nebylo vůbec zmiňováno a zřejmě by mělo být.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 19 - Praha 11

 

Na dotazník neodpověděli: Věra Hollerová, Jan Koukal, Miroslava Skovajsová (zaslala vyjadření později), Marta Šorfová (zaslala vyjádření), Věra Příhodová, Petr Sýkora, Vlastimil Vilímec

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Miroslava Skovajsová, lékařka: Nesmírně mě mrzí, že jsem nevyplnila Vaše otázky týkající se očkování. Teď v předvolebním období mám program nabitý tak, že nejprve jsem neodpověděla hned, pak jsem trochu na Vaší anketu pozapomněla a nyní je již pozdě.
Jsem původně vystudovaná dětská lékařka - FDL UK, proto bych se nepřiklonila k názoru, že očkování je zbytečné. Ovšem velmi mi vadí, že současní někteří dětští lékaři slepě naslouchají a naplňují firemní očkovací šablony, aniž by se ptali, zda byly očkovací vakcíny v poslední době zkoumány zejména z hlediska jejich prokazatelné účinnosti.
Vadí mi podávání hexavakcíny, je zcela nedemokratické, že si rodiče nemohou přinést vlastní očkovací látky, které by byly rozvržené do několika dávek.
Připadá mi velmi hloupé, že nedoočkované dítě nesmí do školky, přitom se republikou napříč pohybují cizinci a jejich děti, kteří nikdy nebyli očkovaní. Nechápu, že někteří dětští lékaři nejsou ochotní připustit individuální očkovací režim. Argumenty, že je nemožné to zvládnout, jsou zcela liché a vypovídají o neochotě lékařů přistupovat ke svému dětskému klientovi jako k originálnímu jedinci. To zcela protiřečí slibu, který jsme na konci studia skládali.
Věnuji se diagnostice rakoviny prsů, která má poměrně pevná pravidla, ovšem pokud je to ve prospěch klientky či pacientky, přizpůsobujeme se v mém zařízení ženě tak, jak je to individuálně zapotřebí. Pro úplnou objektivitu musím říci, že mnozí mladí dětští lékaři jsou již osvícení (například lékařka, která má v péči moji 9měsíční vnučku), což mi dává naději.
Ještě jednou se omlouvám za pozdní reakci, neberte to, prosím, ode mne jako arogantní přehlížení, jednoduše a prostě : teď bych potřebovala, aby den měl alespoň 30 hodin. Budu-li zvolena, téma očkování bude jedním z mých témat, kterému se budu vážně věnovat. Děsím se narůstajících imunodeficitů, aspregerismů i dětských autismů.

Jakub Lepš: Většina otázek resp. odpovědí 1 a 2 je sugestivní a pravda je podle mě buďto někde napůl cesty, nebo je potřeba celou věc podrobně zkoumat, debatovat a až následně přijímat změny, které - souhlasím - jsou potřeba.

Martin Vacek: Životy a zdraví našich občanů (a dětí zejména), by mě měly být prvořadou státní prioritou. Podporuji takový stát a takové zdravotnické prostředí, které takovýto prostor pro náš život nabízí.

Marta Šorfová: Přečetla jsem si Váš dotazník, ale toto téma je velice odborné a citlivé, právě proto, že jde o malé děti !!! Já si opravdu netroufnu rozhodovat, zda neočkované ditě může nějak ohrozit ty očkované v nějakém uzavřeném kolektivu. Mám syny kolem 35 - 40 let a když byli malí, tak jsem je očkovat nechala. Bohudíky, žádný problém s tím neměli. V té době to ale asi jinak nešlo. Chápu dvojí pohled na tuto problematiku a možné negativní zkušenosti toto mohou ovlivnit. Lékaři by měli rozhodnout, jak ponechat rodičům rozhodování o vlasním dítěti. Zároveň musí být chráněni ostatní děti proti jakékoliv zbytečné nákaze a epidemii.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 22 - Praha 10

 

Na dotazník neodpověděli: Renata Chmelová, Irena Bartoňová Pálková, Zdeněk Schwarz, Ivana Cabrnochová, Antonín Slováček, Josef Hörl

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu nikdo nevyužil.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 25 - Praha 6

 

Na dotazník neodpověděli: Jaroslav Dvořák, Daniel Solis (zaslal vyjádření), Pavel Franěk, Jiří Růžička (zaslal vyjádření), Aleš Hušák, František Stárek, Vlastimil Harapes, Václav Bělohradský

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Daniel Solis: Děkuji za dotazy. Mé stanovisko je jasné např. z článku http://www.czechfreepress.cz/daniel-solis/svobodne-rozhodujme-o-zdravi-nasich-deti.html. Bohužel jsem váš dotazník obdržel až nyní.

Bedřich Danda: Jako malý kluk si pamatuji, že moje matka byla proti očkování a musel jsem být očkován jen podle zákona.No, a taky jsem to přežil.....

Martin Šalek: Každý dotazník a odpovědi v dotazníku je poue zkratkovitou verzí řešeného problému. U první otázky se domnívám, že ačkoliv momentálně je rozsah povinného očkování v ČR v pořádku, neznamená to někdy nedělat revizi toho systému. Nic se nedá takhle jednoduše zakonzervovat. Po několika letech je revize vhodná i proto, že se vyvíjí nové vakcíny, účinnější apod. A současně platí, že by neustále měla probíhat podpůrná kampaň pro co největší proočkovanost populace. U otázek 2,3 a 4 při vědomí, že goegraficky a demograficky sice neexistují v ČR národně specifické důvody, nicméně považuji za správné, že povinnost očkování je legislativně upravena.

Jiří Růžička: Omlouvám se, ale jedná se o tak odbornou a zároveň závažnou záležitost, že bych musel své postoje konzultovat s větším počtem odborníků. Nemohu proto na Vaše otázky v současné době odpovědět.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 28 - Mělník

 

Na dotazník neodpověděli: Jiří Kobza (zaslal vyjádření), Petr Holeček, Veronika Vrecionová, Stanislav Huml, Svatopluk Černý, Igor Karen, Petr Zavadil

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Pavel Matějka: Je nutná řádná kontrola vakcín, aby to nedopadlo, jako s vakcínou z USA na příušnice. Peníze a lobbing nesmí vyhrávat nad zdravím občanů!

Jiří Kobza: snažili jsme se najít odpověď na Vaši otázku, sám jsem hodně cestoval a prodělal nekonečnou řadu očkování, i jsem viděl důsledky očkování např. vojáků nasazených v Iráku. Zjistil jsem, že jednoznačnou odpověď asi nenajdeme a musíme se spolehnout na organizace, které mají tyto problémy řešit (navzdory upadající úrovni české farmacie). Je totiž rozdíl očkování proti antraxu a dětská trojkombinace, nebo ptačí chřipka. Zájmy farmaceutických firem jsou samozřejmě finanční a tak jejich "dobrý zájem" o naše zdraví i já sám beru s rezervou. Pokud se mi podaří získat dostatek hlasů do senátu, určitě se touto problematikou budu zabývat (sám mám malou dceru, takže se mne to osobně týká).

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 31 - Ústí nad Labem

 

Na dotazník neodpověděli: Tomáš Vandas, Petr Kůstka, Jiří Maďar, František Holešovský, Jaroslav Doubrava, Martin Hausenblas, Ilona Tajchnerová (zaslala vyjádření), Vítězslav Štefl

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Jan Tvrdík: Nejsem lékař ani odborník na očkování. Své děti jsme nechali očkovat. Odpovědi jsem konzultoval s primářem neonatologie.

Ilona Tajchnerová: velice se omlouvám, ale protože bych téměř na každou z vámi položených otázek musela odpovědět nevím, nemám na danou problematiku názor, dotazník jsem nevyplnila. Problematiku očkování patrně přijímáme všeobecně víceméně bez reptání, jako stanovisko odborníků, o nichž nediskutujeme. Vy a vaše společnost máte ale zřejmě zkušenosti zcela opačné. Zkusím vysledovat co se okolo očkování děje a pokud mi dáte k nahlédnutí podklady, které máte k dispozici, ráda se s nimi seznámím a názor si udělám. Doufám, že můj postoj pochopíte.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 34 - Liberec

 

Na dotazník neodpověděli: Jaroslav Havelka, Marek Vávra, Martina Bufková Rychecká, Lidie Vajnerová, Petr Černý, Peter Hromádka, Jan Korytář, Pavel Ploc

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu nikdo nevyužil.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 37 - Jičín

 

Na dotazník neodpověděli: Jan Malý, Věra Beranová, Josef Táborský, Jiří Fiala, Ivan Doležal, Vladimír Dryml

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Tomáš Czernin: Přiznávám, že problematika očkování nepatří mezi moje hlavní témata. Zastávám ale názor, že rodiče, kteří mají odlišný názor na očkování by měli mít možnost s lékařem hovořit o alternativních řešeních a toto jim nabízet.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 40 - Kutná Hora

 

Na dotazník neodpověděli: Julius Špičák, Radim Špaček

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Lenka Bochníčková: Mělo by být na rozhodnutí rodičů, jestli nechají dítě očkovat v tak velkém rozsahu. Vždyť ty neočkované nemohou ohrozit děti, které očkované jsou. Nemožnost být v dětských kolektivech bez očkování je nepřijatelný nátlak na rodiče.

Ivo Šanc: Problematika dětského očkování je pro mě dosud poměrně nepoznanou věcí, proto jsem uvítal informace od Vás, se kterými jsem se mohl v souvislosti s dotazníkem seznámit. Závažné indicie střetu zájmů osob, které rozhodují o vakcinační politice, mě znepokojují.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 43 - Pardubice

 

Na dotazník neodpověděli: Karel Daňhel, Jiří Čáslavka, Jaroslav Menšík, David Novák

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Pavel Studnička: Otázky, které mi byly kladeny, jsou velmi složité a napsat jednoznačnou odpověď není vůbec snadná záležitost. Narodil jsem se v roce 1953 a veškerá očkování jsem absolvoval bez výraznějších problémů asi stejně jako moje děti (narozené v 80. letech). Riziko u neočkovaného dítěte je tak veliké, že bych spíše doporučovat plošné očkování. Samozřejmě např. u alergiků bych řešil celý případ individuálně. Vnímám i negativní případy, jejichž četnost je ale v řádu promile.

Petr Novotný: Vážení, moje názory i v této oblasti jsou konzistentní s celkovým chápáním úlohy státu: minimum omezení, ale maximum příležitosti. To vyžaduje odpovědnost a vzdělávání jedince, . A z osobní zkušenosti: nejsem příznivcem nadužívání medikamentů a sám jsem se užívání léků zbavil a změnil životní a stravovací zvyky a je mi po všech stranách výrazně lépe. Jsem si vědom i nežádoucích účinků některých očkování.

Miluše Horská: K otázkám 2 - 4 jsem zpracovala novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou schválil Senát a nyní ji čeká projednání v Poslanecké sněmovně.

 

  Seznam obvodů          Menu

 

Volební obvod 46 - Ústí nad Orlicí

 

Na dotazník neodpověděli: Petr Šilar, Jan Lipavský, Dalibor Zelený, Martin Strnad

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  

 

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Soňa Hlavová, lékařka: Osobně mám pochybnosti o kvalitě vakcín . Viz nedávná epidemie příušnic na Brněnsku. Rozhodně nesouhlasím s aplikací hexavakcín. Věřím že autismus je důsledek očkování. Nikdy nebylo tolik autistických dětí, jako je dnes. Kontakt dítěte s matkou i otcem prvních 24 hodin po narození je nejmohutnější stimul k budoucí imunitě . Očkovala bych postupně po jedné nemoci. Pohlídala bych kvalitu vakcín. Sama mám věčnou památku na očkování proti chřipce.

Antonín Vyšohlíd: Díky očkování jsou u nás některé nemoci vymýceny, vzhledem k otevřené Evropě a možnosti cestování po celém světě jsem pro zachování základního povinného očkování. S přílivem nových lidí mohou přicházet i nemoci.

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 49 - Blansko

 

Na dotazník neodpověděli: Ivo Polák, Robert Štěpánek, Jiří Šoltys, Jiří Míšenský, Jan Machač, Jozef Regec, Mária Koudelová, Drago Sukalovský

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Jaromíra Vítková: Při odpovědích jsme měla problém v tom, že stávající zákon O ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb., nařizuje přijetí očkovaných dětí do registrovaných MŠ v síti škol. Rodiče mohou zvážit individuálně, zda dítě nechají či nechají očkovat. V současné době, kdy jsou v ČR občané z různých zemí, očkování může zabránit zdravotním problémům - např. tuberkulóza. K otázce č.6 - pochybení 1 osoby je závažné, ale neznamená, že celá ČSV není odborným subjektem.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 52 - Jihlava

 

Na dotazník neodpověděli: Michal Stehlík, Rudolf Chloupek, Milan Kolář, Petr Paul, Helena Vrzalová

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Miloš Vystrčil: V dotazech vůbec není zmiňována možnost domluvy mezi lékařem a rodiči na rozložení očkování, specifickém přístupu, společné dohodě atd.

Zdeněk Faltus, lékař: V otázce toho, jaká očkování a v jakém sledu bych uvítal další odbornou diskusi se zapojením širší veřejnosti.Rovněž bych chtěl jako chirurg znát názor epidemiologů na tzv hexavakciny, které mohou pro nezralý imunitní systém dětí představovat riziko. Viz teorie o vlivu těchto vakcín na vznik Aspergerova syndromu.

Jiří Nápravník: Toto téma jsem dobře promýšlel, když moji kluci (dnes 12 a 9 let) byli v peřinkách. Jasně, že jsem znejistěl při informacích o vedlejších účincích. Nakonec, ale rozhodla prevence a ochrana synů před vážnými nemocemi.

Zdeněk Kučírek: Dobrý den, asi Vás zklamu, ale povinná očkování proti určitým nemocem považuji za přínosná a jejich zrušení bych považoval za velkou chybu.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 55 - Brno město

 

Na dotazník neodpověděli: Jiří Brančík, Ivo Minařík, Pavel Staněk, Jiří Ventruba, Bohuslav Klíma

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Radoslav Skála: Režim očkování se samozřejmě také vyvíjí a mělo by se o něm debatovat. Je také možnost v nutných případech stanovit lékařem individuální očkovací plán.

Jan Žaloudík, lékař: Otázky, jak jsou položeny, jsou poněkud manipulativní, při uplatnění zdravého rozumu směřují k odpovědím b), ale nezohledňují tak docela složitost problematiky, kterou jsem zdůrazňoval už na řadě předchozích jednání v Senátu i při následné snaze dodatečně upravit zbytečná sankční ustanovení. Cesta není ani v militantním prosazování povinného očkování bez diskuse a revizí, třeba stran polyvakcín a flexibility termínů, ale ani v ohrožování populace plošným odmítáním vakcinace, která se historicky osvědčila jako účinná a relativně bezpečná. O vakcinacích se má hlavně dále diskutovat, vysvětlovat rozdílné názory, mají být porovnávány relevantní analýzy a zohledňována vakcinační politika v zahraničí, žádná nařízení nemohou být trvale fixní. V tomto aspektu ani výbor pro zdravotnictví a sociální politiku jednomyslně nepodporoval názor hlavního hygienika a ze Senátu byly iniciovány už i korektivní kroky. Má údajně pracovat také komise při MZd na toto téma, nevím zda funguje a zda se schází. Jsem samozřejmě pro vysvětlování, argumentaci, korekce nesmyslných zákazů a sankcí, komparaci se stavem v okolních zemích a zajisté události kolem prof. Prymuly nepřidávají jeho argumentační důvěryhodnosti. Proto na položené otázky odpovídám prakticky uniformně b) protože odpovědi typu a) jsou postaveny zcela fundamentalisticky a nelze je ve volné odborné diskuzi hájit. Nepatřím přitom k odpůrcům očkování, vše je otázkou míry a způsobu prosazování věcí prospěšných, neboť dětem nepochybně škodit nechceme ani jako lékaři, tím spíše ne jako rodiče či prarodiče. Ve všech třech těchto rolích se nacházím :)

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 58 - Brno město

 

Na dotazník neodpověděli: Stanislav Juránek, Jiří Pernes, Jiří Dušek (zaslal vyjádření), Luděk Moudrý, Jiří Čejka, Oldřich Duchoň, Lubomír Žalud

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Lucie Zajícová: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - za české odborníky - hovoří jasně a bez obalu. Videa z jejích přednášek je možné shlédnout i na YouTube.

Osobně jsem přesvědčena, že dítěti, které ještě nemá dostatečně vyvinutý imunitní systém, a pohybuje se v domácím prostředí, mohou do těla injektované infekční látky ( ozvláště v takových masivních dávkách, jako třeba hexavakcína = 6 různých virů současně) způsobit nabourání vlastního imunitního systému - někdy s nenapravitelnými následky.

O očkování by měli rozhodovat především rodiče, kteří zajisté jednají v nejlepším zájmu dítěte. Tak jako je běžné i v jiných civilizovaných zemích.

Z Vašeho obrázku u otázky č.2 by pak bylo logické vyvodit, že takové země, jako Švýcarsko, Rakousko, Anglie, Itálie, severské státy, ale i Slovensko, a další, jsou státy plné nebezpečných bacilonosičů, kam je neradno cestovat.

Jiří Dušek: Váš dotazník vyplňovat nebudu. Jen se omezím na vyjádření, že povinné očkování je jeden z nejdůležitějších objevů lidstva, bez kterého by nebyla možná podoba moderní civilizace. Každý den bychom měli děkovat, že se něco takového podařilo lidem vymyslet.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 61 - Olomouc

 

Na dotazník neodpověděli: Pavel Andrš, Václav Šimek, Lumír Kantor, Ivo Barteček, Martin Tesařík, Zdenka Szukalská, Milan Brázdil

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu nikdo nevyužil.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 64 - Bruntál

 

Na dotazník neodpověděli: Rudolf Skandera, Salome Sýkorová, Bronislav Sedláček, Jiří Žák, Ladislav Velebný, Vítězslav Maláč, Ladislav Sekanina

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Jaroslav Chalupa: V současné době dochází v globálním měřítku k procesům depopulace,snižování počtu obyvatel.Vakcinace je v některých státech zneužívána,proto tato otázka musí být pod celospolečenskou kontrolou.

Radoslav Štědroň: Jste příliš zatíženi pouze tímto jedním jediným malým průserem této zdevastované země s pomalu degenerujícím národem.

Já jediný, bohužel, bohužel, mám jasné státotvorné řešení naší státní a národní pohromy (do které samozřejmě patří současný naprosto nezdravý vývoj našich dětí a mládeže). Tím řešením jest po dvouleté diskusi sestavit návrh - a poté v referendu schválit - text nové ústavy ČR. Na mých w-stránkách je takovýto návrh čítající 53 strana textu pro 238 článků všem k disposici.

Miroslav Sládek: Musíme si uvědomit, že žijeme v době, kdy jsou k nám s přílivem přistěhovalců zavlékány choroby o kterých jsme si mysleli, že jsou vymýceny. Dokonce choroby, které jsou spojovány se středověkem. To je hlavní důvod, proč musíme na povinném očkování trvat. Oddělení dětských kolektivů od neočkovaných dětí je nezbytné. Nemluvíme totiž o kolektivech tak, jak jsme na ně byli zvyklí z minulosti. Jejich národnostní složení se drasticky mění a není možné domácí obyvatelstvo vystavovat dokonce smrtelným rizikům. Na mnohé exotické choroby dokonce není lék. Všichni si pamatujeme jak dopadli Indiáni konfrontovaní s neštovicemi.

Ladislav Václavec, lékař: Očkování je smysluplné, o jeho prospěšnosti by měl být přesvědčen i rodič. jsem rád, že fámy o autismu, způsobeném očkováním byly vyvráceny.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 67 - Nový Jičín

 

Na dotazník neodpověděli: Pavel Jurečka, Jiří Demel, Jaroslav Dvořák, Pavel Pisch

 

Na dotazník odpověděli:


Přečíst otázky dotazníku  

 

Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Petr Orel: Určitě se nepovažuji za odborníka v dané oblasti, nicméně záležitost jsem konzultoval s lékaři v praxi a na základě těchto konzultací jsem se vyjádřil.

Jiří Strýček: odmítání očkování ohrožuje zdraví dítěte i jeho okolí, nicméně očkovat se má chytře.: očkovat pouze zcela zdravé děti s přiměřeným psychickým a pohybovým vývojem. Očkovat později až v průběhu 2-3 měsíce a pouze povinná očkování. Nepovinná očkování by měla záležet na rozhodnutí rodičů a doporučení lékaře s ohledem na zdravotní stav a celkový vývoj dítěte.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 70 - Ostrava město

 

Na dotazník neodpověděli: Zdeněk Nytra, Tomáš Málek, Ilja Racek (zaslal vyjádření), Liana Janáčková, Ivan Strachoň, Radim Babinec

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Petr Borna: Farmaceutické firmy mají vysoké zisky a proto mohou podplácet kohokoli, proto bych srovnával množství povinných očkování dnes a před 30 lety (za socialismu), kde nebyl tak veliký prostor pro korupci.

Ilja Racek: necítím se být odborníkem v otázkách zdravotnictví, proto mne omluvte.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 73 - Frýdek-Místek

 

Na dotazník nikdo neodpověděl.

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 76 - Kroměříž

 

Na dotazník neodpověděli: Vojtěch Škrabal (zaslal vyjádření), Eva Badinková, Daniela Hebnarová, Zdeněk Zlámal

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Šárka Jelínková: U první otázky bych vypustila v odpovědi, že rozsah povinného očkování je "sporný", ale jsem pro jeho důkladnou a odbornou revizi.

Jan Hašek: Pokud máme hledat odpověď na otázku zda očkovat nebo neočkovat, tak tento

dotazník na tuto otázku objektivně neodpoví, protože je jednostranně zaujatý.

Josef Novák: K otázce číslo 6 se bohužel nemohu vyjádřit nemám v současnosti dostatek informací k této problematice.

Vojtěch Škrabal, lékař: Dobrý večer, pročetl jsem si Váš dotazníkový formulář, bohužel není strukturován, tak abych se jako lékař mohl ihned dané otázce vyjádřit. . Já sem měl možnost v Holandsku projížděl místa, kde na základě víry, rodiče nedaly v průběhů asi 7 let očkovatí své děti proti pomyelilitidě, to ,co jsem viděl, tu hrůzu deformací dětských tělíček a jen proto, že rodiče měly jiný názor či spíše negativní názor na očkování zůstává v mé paměti. Muaím jsi to všech ještě jednou proštudovat, ale můj názor navzdory Vašemu očekávání je pozitivni k rozumné míře vakcina. Váš MUDr, Vojtěch Škrabal P.S.. Celý dotazník vyplním až cobudu mít jen trochu víc času, i tak to píšu 0,33 hod. ps. mimo práci ve špitále mam denně v maili další dva dotazníky a na rozdíl od oligargů nemám štáb mediálních poradců. Hezky den a vlastně noc V. Škrabal

 

 

  Seznam obvodů          Menu

Volební obvod 79 - Hodonín

 

Na dotazník neodpověděli: Květoslav Přibil, Anna Hubáčková, Zdeněk Škromach, Jana Bačíková, Ján Lahvička

 

Na dotazník odpověděli:

Přečíst otázky dotazníku  Možnosti osobního vyjádření k tématu využili:

Josef Zimovčák: Můj vnuk se po jednom z povinných očkování (v roce 1,5) stal autistou.

 

Kompletní tabulka odpovědí (2 části):

 


 

 

Respondenti, kteří odpověděli pouze “Ne” nebo “Nevím” - 35 respondentů, jeden respondent uvedl pouze Nevím, proto ho nebrat v potaz, tj. 34 respondentů odpovědělo buď pouze “Ne” nebo “Ne” a “Nevím” - 34 z 78 - tj. 44%

 

 

Respondenti, kteří odpověděli “Ne” na otázku, na kterou se odpověď “Ne” vyskytovala nejčastěji (školáci a ŠVP, otázka č. 4) - 58 respondentů ze 78 - tj. 74% respondentů

 

  Seznam obvodů          Menu

SOUHRNNÉ ODPOVĚDI

Na první pohled je z grafu zřejmé, že většina kandidátů s represivními sankcemi proti neočkovaným nebo nedoočkovaným dětem nesouhlasí (otázky 2, 3 a 4). Nejzřetelněji je to patrné u otázky č. 4, která se ptá na odůvodnění sankcí vůči neočkovaným školákům, kterým je zakázáno se účastnit škol v přírodě, letních táborů, sportovních výcviků a zotavovacích akcí, pokud nesplňují podmínky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví. Z oslovených kandidátů dotazník vyplnilo i deset lékařů. Ani jeden z nich tyto sankce proti školákům neshledává jako odůvodněné, jak lze vidět v následujícím grafu:

Souhrnně lze tedy konstatovat, že většina kandidátů do Senátu, kteří odpověděli na náš dotazník, se domnívá, že

 • současný systém povinného očkování by měl projít odbornou revizí
 • neočkované děti by měly být přijímány do dětských kolektivů bez omezení
 • neočkovaným dětem by nemělo být bráněno účastnit se škol v přírodě a zotavovacích akcí
 • očkování by mělo být dobrovolné
 •   Menu

ODPOVĚDI ZVOLENÝCH SENÁTORŮ (aktualizováno po volbách)

Zvolení kandidáti do Senátu, kteří zodpověděli náš dotazník: celkem 13 senátorů a 2 zaslali vyjádření, z celkového počtu 27 zvolených

Senátoři, kteří zodpověděli dotazník a zároveň se k tématu vyjádřili:

Jiří Oberfalzer: V Senátu jsem podporoval změny v návrhu zákona a také jsem podpořil novelu senátorky Miluše Horské. České očkovací předpisy jsou totalitní, další doklad toho, jak nás současná sociálně-oligarchická vláda tlačí zpět ke komunismu.

Tomáš Czernin: Přiznávám, že problematika očkování nepatří mezi moje hlavní témata. Zastávám ale názor, že rodiče, kteří mají odlišný názor na očkování by měli mít možnost s lékařem hovořit o alternativních řešeních a toto jim nabízet.

Miluše Horská: K otázkám 2 - 4 jsem zpracovala novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou schválil Senát a nyní ji čeká projednání v Poslanecké sněmovně.

Jaromíra Vítková: Při odpovědích jsme měla problém v tom, že stávající zákon O ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb., nařizuje přijetí očkovaných dětí do registrovaných MŠ v síti škol. Rodiče mohou zvážit individuálně, zda dítě nechají či nechají očkovat. V současné době, kdy jsou v ČR občané z různých zemí, očkování může zabránit zdravotním problémům - např. tuberkulóza. K otázce č.6 - pochybení 1 osoby je závažné, ale neznamená, že celá ČSV není odborným subjektem.

Miloš Vystrčil: V dotazech vůbec není zmiňována možnost domluvy mezi lékařem a rodiči na rozložení očkování, specifickém přístupu, společné dohodě atd.

Jan Žaloudík: Otázky, jak jsou položeny, jsou poněkud manipulativní , při uplatnění zdravého rozumu směřují k odpovědím b) , ale nezohledňují tak docela složitost problematiky, kterou jsem zdůrazňoval už na řadě předchozích jednání v Senátu i při následné snaze dodatečně upravit zbytečná sankční ustanovení. Cesta není ani v militantním prosazování povinného očkování bez diskuse a revizí, třeba stran polyvakcín a flexibility termínů, ale ani v ohrožování populace plošným odmítáním vakcinace, která se historicky osvědčila jako účinná a relativně bezpečná. O vakcinacích se má hlavně dále diskutovat, vysvětlovat rozdílné názory, mají být porovnávány relevantní analýzy a zohledňována vakcinační politika v zahraničí, žádná nařízení nemohou být trvale fixní. V tomto aspektu ani výbor pro zdravotnictví a sociální politiku jednomyslně nepodporoval názor hlavního hygienika a ze Senátu byly iniciovány už i korektivní kroky. Má údajně pracovat také komise při MZd na toto téma, nevím zda funguje a zda se schází. Jsem samozřejmě pro vysvětlování, argumentaci, korekce nesmyslných zákazů a sankcí, komparaci se stavem v okolních zemích a zajisté události kolem prof. Prymuly nepřidávají jeho argumentační důvěryhodnosti. Proto na položené otázky odpovídám prakticky uniformně b) protože odpovědi typu a) jsou postaveny zcela fundamentalisticky a nelze je ve volné odborné diskuzi hájit. Nepatřím přitom k odpůrcům očkování, vše je otázkou míry a způsobu prosazování věcí prospěšných, neboť dětem nepochybně škodit nechceme ani jako lékaři, tím spíše ne jako rodiče či prarodiče. Ve všech třech těchto rolích se nacházím :) Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Ladislav Václavec: Očkování je smysluplné, o jeho prospěšnosti by měl být přesvědčen i rodič. jsem rád, že fámy o autismu , způsobeném očkováním byly vyvráceny.

Petr Orel: Určitě se nepovažuji za odborníka v dané oblasti, nicméně záležitost jsem konzultoval s lékaři v praxi a na základě těchto konzultací jsem se vyjádřil.

Šárka Jelínková: U první otázky bych vypustila v odpovědi, že rozsah povinného očkování je "sporný", ale jsem pro jeho důkladnou a odbornou revizi.

Senátoři, kteří dotazník nevyplnili a zaslali pouze vyjádření:

Růžička Jiří za Prahu 6 - obvod 25 - zaslal vyjádření: Omlouvám se, ale jedná se o tak odbornou a zároveň závažnou záležitost, že bych musel své postoje konzultovat s větším počtem odborníků. Nemohu proto na Vaše otázky v současné době odpovědět.

Dušek Jiří Mgr. Ph.D. - obvod 58 - zaslal vyjádření: Váš dotazník vyplňovat nebudu. Jen se omezím na vyjádření, že povinné očkování je jeden z nejdůležitějších objevů lidstva, bez kterého by nebyla možná podoba moderní civilizace. Každý den bychom měli děkovat, že se něco takového podařilo lidem vymyslet.

  Menu