Facebook Instagram

Pracovní komise pro problematiku očkování


Krátce před schválením Zákona o ochraně veřejného zdraví Poslaneckou sněmovnou zřídil v červnu 2015 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček Pracovní komisi pro problematiku ockovani, jejímž cílem je diskuse o problematice a podněty k případným změnám systému očkování v ČR (statut a jednací řád Komise je ke stažení na stránkách MZ: odkaz zde).

Naše Společnost požádala ministra zdravotnictví v prosinci loňského roku o možnost stát se členy této Komise (zadost_o_clenstvi_v_komisi.pdf). V lednu letošního roku jsme obdrželi zamítavou odpověď (odpoved_MZ_na_zadost_o_clenstvi_v_komisi.pdf) s odůvodněním, že není účelné další rozšiřování pracovní skupiny. Domníváme se, že existuje mnoho legitimních důvodů pro to stát se řádným členem Komise. Naši opětovnou žádost s uvedením všech z naší strany relevantních důvodů (opetovna_zadost_o_clenstvi_v_komisi.pdf) jsme ministru zdravotnictví odeslali v březnu. Dosud jsme odpověď neobdrželi.

Kromě oficiálních zápisů z jednání této Komise, vydává Liga lidských práv „deník,“ který dokresluje i atmosféru těchto jednání. Přinášíme vám zde oboje, abyste byli mohli sami posoudit, co se projednává a chystá za slibované změny v současném systému očkování.

1. jednání - 2. června 2015

Řešily se zejména organizační záležitosti a témata pro další jednání. V deníku LLP naleznete též seznam členů této Komise.

Oficiální zápis MZ: odkaz zde

Deník LLP: odkaz zde

2. jednání - 14. července 2015

Prezentace Státního ústavu pro kontrolu léčiv o hlášení nežádoucích účinků. Odškodňování nežádoucích účinků. Výklad termínu „řádně očkované dítě“ pro přístup do MŠ a obdobných zařízení.

Oficiální zápis MZ: odkaz zde

Deník LLP: odkaz zde 

3. jednání - 3. listopadu 2015

Očkování pro plánovaný povinný předškolní rok v MŠ by nemělo být vyžadováno. Diskutována problematika dočasných kontraindikací k očkování a přístupu dětí do MŠ – mělo by být řešeno odborným metodickým pokynem, které připraví MZ. Platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti na přijímání dětí na zotavovací akce bude prodloužena na 2 roky. (Ne)oprávněnost nutnosti být očkován na tyto akce bude řešena na dalším jednání komise. Problematika aplikování více vakcín najednou (= simultánní podání). Rozšíření kapacit očkovacích center. Otevřena diskuze k přechodu očkování hexavakcínou ve schématu 2+1 se závěrem, že bude dále řešeno na zasedání Národní imunizační komise.

(pozn.: NIKO se sešla 8. 12. 2015, byli přizváni zástupci Rozalia, Ligy lidských práv a RNDr. Petráš, který NIKO předal rozsáhlý materiál k tomuto tématu. NIKO však učinila závěr, že „zavést připravovanou novelou vyhlášky o očkování schéma 2+1 bez širší odborné diskuze není v současné době optimální.“, viz zápis odkaz zde).

Oficiální zápis MZ byl zveřejněn až po půl roce (v květnu 2016) a nereflektoval ani jednu připomínku, kterou k němu zástupci LLP a Rozalio ještě v listopadu vznesli: odkaz zde

Připomínky LLP a Rozalio k oficiálnímu zápisu: odkaz zde

Deník LLP: odkaz zde

4. jednání - 23. června 2016

původně bylo naplánováno na leden/únor 2016, jednání se však neuskutečnilo

Vzhledem k brzkému nástupu hlavní hygieničky do funkce bylo toto jednání převážně informativní s tím, že závěry budou ponechány již na ni. Shrnutí přípravy zákona o odškodnění v případě vzniku závažných nežádoucích účinků po očkování. Rekonstrukce Národní imunizační komise (nově jsou navrženi zástupci dalších odborných lékařských společností a úředníků MZ). Opět řešena nedostatečná kapacita očkovacích center (činnost těchto pracovišť bude objektivizována na dalším zasedání NIKO). Úhrada pravidelného očkování jinými vakcínami než stanoví vyhláška. SÚKL: Celoevropské šetření bezpečnostního signálu poruch psychomotorického vývoje v možném vztahu k podání hexavakcíny. Nespokojenost praktických pediatrů se stanoviskem Společnosti pacientů s následky po očkování a Rozalia zaslané Evropskému soudu pro lidská práva.

Oficiální zápis MZ byl zveřejněn až po 3 měsících (v září 2016): odkaz zde

Zástupce LLP se nezúčastnil.

Znění stanoviska (Amicus curiae) Společnosti pacientů s následky po očkování k ESLP: odkaz zde

Otevřený dopis adresovaný MUDr. Šebkové: odkaz zde

Ministr zdravotnictví Němeček byl ve věci činnosti a výsledků Komise dne 21. 10. 2016 interpelován v Poslanecké sněmovně poslancem Kaňkovským. Odpověď nebyla zveřejněna.

Nový ministr zdravotnictví Ludvík byl 19. 1. 2017 interpelován poslancem Hovorkou tím samým tématem. Hovorku zajímalo "... nakolik komise dokončila svá jednání, jestli jsou konkrétní výstupy z této komise, které by byly předány v legislativním odboru ministerstva, které má vytvářet onu zmiňovanou novelu o ochraně veřejného zdraví. Prosím o písemnou odpověď a také o odpověď, které připomínky z komise budou zapracovány do nového zákona." Odpověď nebyla zveřejněna.

 

5. jednání - 15. března 2017

Na toto jednání byla poprvé přizvána také Společnost pacientů s následky po očkování a jeho jediným bodem bylo seznámení členy Komise s připravovaným návrhem zákona o odškodnění pacientů za následky po očkování.

Viz článek Připravovaný Zákon o odškodnění po očkování aneb zápisky z "Očkokomise" z 15. 3. 2017 

Report z jednání spolku Rozalio: odkaz zde

 

(aktualizace 21. března 2017)