Facebook Instagram

Jak zvýšit proočkovanost v České republice? Ministerstvo zdravotnictví má na to plán


"V poslední době čelíme prudkému nástupu antivakcinačních aktivit, které zpochybňují nejen povinnost očkování, ale i účinnost a bezpečnost očkování jako takového. V této situaci dochází ke snížení proočkovanosti ... Akční plán k provakcinační strategii (dále jen akční plán) je jedinou možností, jak udržet vysoký stav proočkovanosti a zabránit tak šíření vakcínami preventabilních infekčních onemocnění," zdůvodňuje Ministerstvo zdravotnictví potřebu tohoto plánu.

Akční plán je součástí Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí na období 2015-2020 s názvem ZDRAVÍ 2020 a jeho cílem je při průměrných ročních nákladech ve výši 12 miliónů Kč návrat zpět a udržení minimálně 90% proočkovanosti s následným cílem návratu na hodnoty 95 %.

Zajímavé jsou totiž výsledky kontroly proočkovanosti provedené ve Zlínském kraji proti tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B, obrně a onemocněním způsobeným Haemophillus influenzae b (obsažených v hexavakcíně). Celkem bylo sledováno 5365 dětí narozených v roce 2011 a 5244 dětí narozených v roce 2012. Proočkovanost u první skupiny byla 98,6 % a u skupiny druhé poklesla na 87,81 %. Snižující se trend je patrný, ale přesné údaje o proočkovanosti populace, zejména dětské, jsou však dnes více či méně neznámé. Ovšem to plánuje Ministerstvo zdravotnictví změnit, a to vytvořením systému průběžného sledování proočkovanosti a zapojením krajských hygienických stanic do tohoto systému. Výsledkem by mělo být "získání aktuálních dat o proočkovanosti a racionální ovlivňování očkovací strategie" (viz dále).

Akční plán naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde. Byl vypracován již v roce 2015. Posuďte sami, jak se ho daří naplňovat.

Jak plánuje ministerstvo proočkovanost zvýšit?

Je toho naplánováno opravdu hodně. Uveďme jen některá z plánovaných opatření a nástrojů:

 • osvětové akce, přednášky;
 • zvýšení frekvence a zkvalitnění obsahu komunikace v masmédiích;
 • nastartování provakcinační komunikace na sociálních sítích;
 • vytvoření systému pravidelných relací v masmédiích (o prospěšnosti očkování, o nutnosti udržet kolektivní imunitu, ale také o možnostech nežádoucích účinků po vakcinaci a s tím spojených dalších postupech);
 • zapojení mediálně známých osobností do propagace očkování;
 • vytvoření interaktivního serveru pro veřejnost;
 • pravidelné vstupy do médií - tisk, rozhlas, televize;
 • vytvoření validního modelu monitorování proočkovanosti populace orgány ochrany veřejného zdraví;
 • motivační podpora rodičů ve formě např. daňových úlev;
 • podpora pojištěnců ze strany zdravotních pojišťoven ve formě bonusů apod.;
 • bonifikace očkujících lékařů ze strany zdravotních pojišťoven;
 • zařazení vakcinologie do pregraduální výuky;
 • atd.

Co by mohlo plán zhatit?

 • náhlé zrušení povinnosti očkování;
 • rezignovanost pediatrů, praktických lékařů pro děti a dorost v důsledku antivakcinačních postojů rodičů;
 • nárůst infekčních onemocnění (spalničky, černý kašel apod.);
 • významný nárůst antivakcinačních kampaní;
 • nesprávná výuka na pregraduálním stupni (samotní vyučující jsou někdy proti očkování!);
 • nedostatečná personální vybavenost a přetížení klíčových osob v systému;
 • atd.

Kdo je tvůrcem tohoto plánu?

Jsou to členové pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu k provakcinační strategii:

 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. - garant, předseda České vakcinologické společnosti
 • MUDr. Pavla Křížová, CSc. - garant, předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. - Ministerstvo zdravotnictví
 • MUDr. Hana Cabrnochová - místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • MUDr. Ilona Hülleová - předsedkyně Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. - vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. - Katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny fakulty Vojenského zdravotnictví HK
 • MUDr. Sylvie Kvášová - Ministerstvo zdravotnictví
 • MUDr. Jana Prattingerová - vedoucí odboru protiepidemického
 • MUDr. Alena Šebková - předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů

Povšimněte si

Povšimněte si, že mezi autory akčního plánu zcela schází jakékoliv jiné lékařské odbornosti, než epidemiologové, vakcinologové a pediatři, kteří mají být cílem štědrých bonifikací za provádění očkování. Chybí neurologové, imunologové, alergologové i další specializace. Na místo nich figurují jména právníků a ministerských úředníků. Jedná se o skupiny obecně nejtěsněji propojené právě s výrobci vakcín, jejich výzkumem a zájmy.

Pokud si dále povšimnete nástrojů, jaké budou proti české veřejnosti ve prospěch očkování záhy použity, poté zjistíte, že nejde o žádnou diskusi s kritiky a oponenty nad věcnými argumenty a novými vědeckými poznatky. Za peníze z veřejných rozpočtů bude realizována státní reklamní kampaň ve prospěch všech očkování a proočkovanosti. Státní reklamní kampaň si s výhodou může dovolit i něco, co si nesmí nebo nemůže dovolit žádná farmaceutická společnost. Je to diskriminace rodičů kritických k očkování formou cílených daňových znevýhodnění. Jsou to dále bonusy zdravotních pojišťoven pro očkující a řádně očkované. Je to také bonifikace očkujících lékařů, která se v rukou farmaceutických společností nazývá jednoznačně korupcí.

A v neposlední řadě je to účelové vzdělávání mladých a nezkušených lékařů vyznívající programově ve prospěch očkování. Do jaké míry se bude jednat o možné klamání, zavádění a indoktrinaci mladých lékařů, nelze nyní ještě posoudit.

Jména návrhářů a realizátorů akčního plánu však příliš důvěry v nestrannost a nezávislost opravdu nevyvolávají.

 

A kdo údajně nebude z plánu profitovat?

Zde musíme citovat: "Jedinou skupinou, které projekt přinese neprospěch, jsou odpůrci očkování. Tato skupina je dobře organizována. Zahrnuje zejména část laické veřejnosti s poněkud jednotranně vyhraněnými názory s cílem zrušit povinné očkování a následně i očkování jako takové. "Odborně" se opírá o zahraniční zdroje, které jsou v tuzemsku šířeny bohužel i několika lékaři. Zde je možno očekávat masivní odpor i lobování u poslanců v neprospěch očkování."

Kdo to vlastně je odpůrce očkování? Je to ten, kdo odmítá všechna očkování a vždy, nebo ten, kdo odmítá alespoň jedno plošné očkování nebo alespoň jednu vakcínu? Nebo je to snad někdo mezi tím? A kdo už ano a kdo ještě ne? Nad tím se zamýšlel Jan Vavrečka na serveru Vitalia.cz v článku Odpůrci očkování: Kdo to je a proč?

My se zamyslíme také:

 • Je odpůrce očkování naše Společnost, když požaduje vydání doporučení k oddělenému očkování (tedy ne v jeden den) hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům a prosazuje tak při očkování takový postup, který vede ke zvýšení bezpečnosti očkování a minimalizaci jeho rizik?
 • Je odpůrce očkování naše Společnost, když přináší kritické informace zejména o očkování proti rakovině děložního čípku na www.ockovanihpv.cz ? Informace, které jsou marketingovými odborníky, výrobci vakcín a s nimi úzce spolupracujícími lékaři, politicky jednajícími úřady i zvláštními optimistickými spolky lékařů před veřejností důsledně skrývány?
 • Jsou odpůrci očkování rodiče, kteří v roce 2015 navštěvovali poslance a senátory, aby je seznámili se svými zkušenostmi s očkováním?
 • Jsou odpůrci očkování ti rodiče, kteří pro poslance a senátory sestavili brožury Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin, aby jim alespoň trochu přiblížili, čím procházeli a prochází, když se očkování jejich dětí nepovedlo tak, jak mělo?
 • Jsou odpůrci očkování ti rodiče, kteří se snaží prosadit u nás dobrovolné očkování, tak jak existuje ve většině západních vyspělých evropských zemích, kde se i přes to udržuje vysoká proočkovanost?
 • Jsou odpůrci očkování ti rodiče, kteří bojují za zrušení diskriminačních sankcí vůči dětem, kterým může chybět byť jedna dávka nebo jedna vakcína a v tu chvíli je jim okamžitě zamezen vstup do mateřské školy a následně na tábory, školy v přírodě nebo lyžařské výcviky?
 • Je odpůrcem očkování rodič, který chce očkovat bezpečně a který se obává vedlejších účinků a považuje začátek očkování podle zavedeného očkovacího kalendáře v pouhých 2 měsících věku za příliš rizikové z důvodu nevyzrálosti imunitního systému mj. vzhledem k riziku rozvoje autoimunitních onemocnění? (Např. i prof. Jan Janda z České pediatrické společnosti uvádí, že u dětí s anamnézou autoimunitních chorob u nich samých nebo v rodině a v případě nežádoucích reakcí po předchozích očkováních je třeba veškerá očkování pečlivě zvážit.)
 • Lze za odpůrce očkování považovat tu hrstku poslankyň a poslanců, kteří v loňském roce zvedli ruku pro zmírnění represivních opatření či pro zavedení individuálního očkovacího plánu?
 • Jsou odpůrci očkování ti kandidáti do Senátu, kteří se v našem předvolebním průzkumu na podzim 2016 vyjádřili pro dobrovolné očkování či pro přijímání i neočkovaných dětí do dětských kolektivů bez omezení?
 • Nebo jsou snad odpůrci očkování senátorky a senátoři, kteří téměř "jako jeden muž" schválili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví rušící povinnost být očkován na školy v přírodě a jiné zotavovací akce, jež leží díky nesouhlasnému stanovisku vlády pohřbena v Poslanecké sněmovně?

Na to si musí odpovědět každý sám. Jedno je však jisté. Z očkování by měly profitovat především děti, jenom jim a jejich zdraví by mělo očkování přinášet prospěch. Že je tomu mnohdy naopak, je dnes nad slunce jasné tisícům rodičů, a to zejména díky jejich vlastní zkušenosti. A proto je třeba přitvrdit, proto je třeba provakcinačních plánů, proto je třeba neočkované děti ještě ve čtyřech letech nepustit do školky, ale v pěti je tam nahnat povinně, proto je třeba hrozit mateřským školkám vysokými pokutami, pokud přijmou jinak než řádně očkované dítě mladší 5 let, proto je třeba brutální masmediální kampaně a štvanice na všechny, kteří si dovolí vyjádřit se o očkování kriticky?

"Všechno, jen ne dialog a připuštění si vlastních chyb." To by mohlo být krédem dnešních propagátorů očkování.